Podaci
LimundoGrad d.o.o.

Sedište
Vladimira Popovića 6
11070 Beograd, Srbija

Kontakt
pitanje@oglasindo.rs

Fax
011 404 78 19

Šifra delatnosti: 4791
Matični broj: 20083301
PIB: 104085073
PDV broj: 535524085

Banca Intesa
160-216125-49

Pravilnik

 • Pravilnik (PDF)

Pravila i uslovi korišćenja stranica na adresi www.oglasindo.rs

Jezikom svakodnevice rečeno:

Vi ste vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu. Molimo vas da se pri korišćenju Oglasinda vodite krilaticom:
„Nemojte uraditi drugom ono što ne biste voleli da drugi uradi vama.‟

 1. Stranice na adresi www.oglasindo.rs u vlasništvu su društva LimundoGrad d.o.o. Pristupanjem ovim stranicama prihvatate sva pravila i uslove korišćenja stranica i postajete Korisnik. LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo promene i modifikacije pravila i uslova korišćenja ovih stranica u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu u trenutku objave na stranici. Korisnik je dužan da redovno čita pravila i uslove korišćenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama Oglasindo.rs upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima njihovog korišćenja. Oglašivač je dužan da uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (deklaraciju). Deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke i o oglašivaču, kao i o oglasnoj poruci. Obrazac deklaracije dostupan je na adresi www.oglasindo.rs.
 2. U svrhu oglašavanja na Oglasindo.rs, Korisnik se obavezuje da se registruje ili uloguje putem svog e-mail naloga, svojih naloga na društvenim mrežama ili na drugim platformama. Registrovani Korisnik ima sva prava i obaveze koja proizilaze iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupljeni podaci o ličnosti čuvaju se u zbirci podataka o ličnosti koju je registrovao LimundoGrad d.o.o.
 3. Svaki Korisnik prihvatanjem ovih pravila dopušta upotrebu i obradu navedenih podataka u svrhu uspostavljanja kontakta sa potencijalnim klijentom, u skladu sa tačkom 16 ovih pravila, a Oglasindo.rs se obavezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobijeni.
 4. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video-snimci i drugi materijali (u daljem tekstu: Sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkovani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav Sadržaj potekao. Oglasindo.rs i LimundoGrad d.o.o. ne daju nikakve garancije u pogledu tačnosti, sadržine, kompletnosti, potpunosti, zakonitosti, pouzdanosti ili autentičnosti takvog Sadržaja. LimundoGrad d.o.o. ne odgovara za brisanje, storniranje, izmene oglasnih poruka, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili Sadržaja, kao ni za kontinuirano funkcionisanje ili prekid rada ili nedostupnosti stranice na adresi www.oglasindo.rs.
 5. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba sa osnovom naknade štete prema vlasniku internet portala Oglasindo.rs, a po bilo kojoj osnovi u vezi sa dostavljenim Sadržajem, odgovornost preuzima Korisnik, kao i obavezu da preduzme sve radnje kako bi odbranio i zaštitio vlasnika Oglasindo.rs od svih takvih zahteva. Korisnik se obavezuje da nadoknadi vlasniku Oglasindo.rs (LimundoGrad d.o.o.) svaku štetu i trošak koji su nastali na osnovu zahteva trećih osoba, a koji su po bilo kojoj osnovi u vezi sa dostavljenim materijalom. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika odn. oglašivača i primaoca oglasne poruke (nastali zbog istinitosti podataka o Korisniku ili o oglašivaču, Sadržaju ponude, predmetu i ceni ponude i sl. ili iz drugih osnova), odn. navedenih lica i trećih lica, rešavaju se isključivo između Korisnika odn. oglašivača i primaoca oglasne poruke, odn. navedenih lica i trećih lica. LimundoGrad d.o.o. nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.
 6. Zabranjeno je svako oglašavanje koje je protivno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Srbije, a Korisnici su dužni da se pridržavaju načela oglašavanja propisanih Zakonom o oglašavanju Republike Srbije.
 7. Oglasi moraju biti napisani na srpskom jeziku.
 8. Oglas mora sadržati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Proizvod ili usluga u oglasnoj poruci ne mogu biti neistinito označeni ili označeni na način koji stvara zabludu u pogledu proizvođača, odnosno davaoca usluge, cene, načina prodaje, isporuke i isplate cene, porekla, kvaliteta, količine, upotrebljivosti, uslova garancije, servisnih mogućnosti, zvaničnih priznanja ili drugog svojstva. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje niti bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.
 9. Fotografije u oglasu moraju biti fotografije predmeta koji se prodaje.
 10. Oglas mora sadržajno pripadati primerenoj rubrici (kategoriji).
 11. Oglasi koji pozivaju na učešće u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 12. Internet veze (linkovi) na stranicama Oglasindo.rs: Nije dopušteno ubacivati linkove ka bilo kojoj veb stranici u bilo koji od Sadržaja.
 13. Oglasindo.rs zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterijum u skladu sa uređivačkom politikom i diskrecionoj oceni LimundoGrad d.o.o.
 14. Oglasindo.rs ima pravo da uredi ili da izmeni ili da ukine ili da ne objavi oglase i to bez najave i saglasnosti oglašivača, bez obaveze naknade štete i pružanja objašnjenja, a to će se dogoditi u sledećim okolnostima:
  • kada oglas pripada pogrešnoj rubrici (kategoriji);
  • kada proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva;
  • kada proizvod na bilo koji način može da uzrokuje štetu nekom drugom i/ili da prekrši prava intelektualnog vlasništva;
  • kada proizvod i/ili Sadržaj oglasa sadrži diskriminišuće aspekte, (dečije) pornografske materijale ili prema važećim zakonima Republike Srbije ilegalne materijale;
  • kada je oglašavanje zabranjeno, nedopušteno ili nedozvoljeno shodno Zakonu o oglašavanju Republike Srbije, kao i drugim važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije;
  • kada Sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije;
  • kada je oglas u bilo kom smislu uvredljiv;
  • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe;
  • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet Sadržaja;
  • kada oglašivač uz oglasnu poruku ne dostavi deklaraciju ili kada dostavljena deklaracija ne sadrži propisane podatke;
  • kada tako konačno odn. pravosnažno odluči nadležni državni ili lokalni organ, a LimundoGrad d.o.o. sazna za to;
  • kada je to prema diskrecionog oceni LimundoGrad d.o.o. potrebno.
  Oglasindo.rs zadržava pravo izmene i dopune pojedinih oglasa, a da se pri tome ne menja Sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 15. Korisnik je dužan da vodi računa o sigurnosti svoje korisničke lozinke i da je povremeno menja. Oglasindo.rs ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što Korisnik prijavi moguću zloupotrebu odgovarajuće postupiti.
 16. Korisnik se slaže sa povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima Oglasindo.rs. Elektronska pošta povremeno može sadržati reklamne poruke.
 17. Korisnici svojim zahtevom za objavom oglasa neopozivo ovlašćuju Oglasindo.rs da taj Sadržaj koristi, kopira, objavljuje, te distribuira i u drugim medijima. Oglasindo.rs u drugim medijima neće objaviti lične podatke Korisnika, već samo Sadržaj oglasa i link ka stranici Oglasindo.rs.
 18. Nije dopušteno kopiranje niti upotreba bilo kog dela stranice Oglasindo.rs, kao ni svih podataka koje daju Korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Oglasindo.rs.
 19. Oglasindo.rs zadržava pravo da trenutno blokira one Korisnike koji krše ova pravila i uslove ili koji na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad stranica ili koji krše važeće zakone i podzakonska akta Republike Srbije. LimundoGrad d.o.o. zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mere protiv takvih Korisnika. Uslovi i odnosi između Korisnika i društva LimundoGrad d.o.o. podležu zakonima Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.
 20. LimundoGrad d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili grešaka u delovanju veb stranica.
 21. Oglasindo.rs ne garantuje da će Korisnik moći da pristupi Sadržaju svog oglasa kada on jednom istekne. Stoga se preporučuje da Korisnik kod sebe sačuva Sadržaj ukoliko će hteti da ga kasnije upotrebi u nekom drugom kontekstu.

03.08.2015. godine
LimundoGrad d.o.o. Beograd
Direktor Olga Mirković Maksimović

Napomena: 21.12.2016. promenjeni su naziv i adresa firme u LimundoGrad d.o.o, Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd.